När du ansökt om medlemskap måste du betala din medlemsavgift, för tillfället gäller bankgironummer 5556-6467 Obs: ej swish!!. Ni blir ej aktiva medlemmar innan ni betalt in medlemsavgiften och kan köpa licens. Betala sedan medlemsavgiften helst innan sista december varje år (skriv Namn och adress på inbetalningen), då släpps spärrarna för nästkommande års licenser.

 

Stadgar för Kinds Motorklubb

§1  

Kinds Motorklubb avser att inom Kinds härad sammansluta för motorsporten personer och motormän i ändamål att genom anordnande av tävlingar och därigenom höja intresset för motorsporten samt verka för en gentemot allmänheten hänsynsfull användning av motorfordon och motarbeta vårdslös framfart med dylika

§2

Styrelsens säte skall vara i Svenljunga

§3

Styrelsen skall bestå av 7 personer och väljas enligt följande: Ordförande för ett år, vice ordf, sekr, vice sekr, kassör och två ledamöter för två år. Vidare skall 2 suppleanter väljas för två år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande (vice ordf) .

På framställning av minst 3 ledamöter skall kallelse till sammanträde utfärdas. Styrelsen är beslutsmässig då minst 5 ledamöter är närvarande.

§4

Styrelsen handhaver klubbens intresse, förvaltar medel, verkställer utbetalningar och undersöker och förbereder alla frågor som skola avgöras å allmänt sammanträde.

§5

Ordförande är sammankallande och leder mötesförhandlingar samt representerar klubben. Sekreteraren skall föra mötesprotokoll och sköta förekommande korrespondens samt föra medlemsmatrikel. Kassören omhändertar klubbens kassa samt för fullständiga räkneskaper.

§6

Årsavgiften utgör för närvarande 500 kr enkel avgift för vuxen, 400 kr enkel avgift för ungdom/junior. Man är junior till man fyller 21 år.

Familjekort för sambor eller gifta med barn under 16 (oavsett antal) erlägger en avgift av 600 kr. Årsavgiften skall vara inbetald innan sista december om man vill köpa licens tidigt på året, annars sista februari. (spärrar släps när vi ser att inbetalning inkommit till oss.Årsavgift för medlem som invalts efter 1 oktober gäller även följande år. För deltagande i klubben anordnade tävlingar fodras att alla avgifter är inbetalda till klubben. Hedersmedlem kan person bli som gjort särskilt stora insatser för klubbens utveckling och framåtskridande.

Hedersmedlem har fritt medlemskap så länge klubben exciterar, förslag på hedersmedlem skall inlämnas till styrelsen som handlägger förslagen och ifall av godkännande framlägger dessa på årsmötet för beslut.

§7

Allmänt årsmöte skall hållas under första kvartalet på dag som styrelsen bestämmer och skall kungöras minst 2 veckor i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

 • 1. Val av ordförande för årsmötet samt sekreterare och justeringsmän.
 • 2. Godkännande av mötets utlysning.
 • 3. Föredragning av versamhetsberättelse.
 • 4. Föredragning av revisionsberättlese.
 • 5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 6. Val av styrelse.
 • 7. Val av 1 materialförvaltare.
 • 8. Val av undersektionsstyrelseoch kommitteér.
 • 9. Val av 2 revisorer och 1 suppleant.
 • 10. Val av valberedning.
 • 11. Behandling av ärenden till styrelsen hänskjutna frågor.
 • 12. Motioner från medlemmar.

§8

Styrelseval och övriga val förrättas genom öppen omröstning om ej någon medlem fodrar sluten sådan.

§9

Frågor som önskas behandlas på årsmötet skola senast en vecka före mötet till styrelsens sekreterare skriftligen ingivas.

§10

Extrasammanträde kan utlysas då styrelsen så anser önsligt eller då minst 6 röstberättigade medlemmar gör skriftlig frammställan. Detta skall kungöras i ortstidning eller brevledes underrrättas medlemmarna.

§11

Medlem är röstberättigade så snart avgiften till klubben är betald.

§12

Klubbens räkneskaper förs på kalenderår och skall vara klara till årsmötet. För inköp av material fodras en rekvisition utställd av ordförande eller sekreterare. Vid inköp för mindre summor är detta ej nödvändigt men då skall räkningen attesteras av ordf eller sekr innan den presenteras för kassören.

§13

Revisorerna skall till styrelsens ordförande senast 14 dagar före ordinarie årsmöte inlämna revisionsberättelsen.

§14

Medlem som ej erlagt avgift inom 2 månader efter fastställd tid kan av styrelse uteslutas ur klubben.

§15

Medlem som ej ställer sig till efterrättelse av styrelsen, tävlingsledning eller färdledare utfärdade föreskrifter och ordningsregler eller uppträder störande eller ojust kan efter styrelsens prövande uteslutas.

§16

Ändring av dessa regler kan ske på årsmöte med 2/3 majoritet

§17

Beslut om klubbens upplösning kan fattas endast på årsmötet efter minst 14 dagars förut till styrelsens framställning. För beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet under 2 på varandra följande årsmöte.

Årsavgift

 • Vuxen          500kr
 • Junior          400kr
 • Familj          600kr

  Man är junior till man fyller 21 år, familjekort för sambos/gifta med barn under 16 (oavsett antal).

Årsavgiften skall vara inbetald senast februari månad, årsavgift för medlem som invalts efter 1 oktober gäller även följande år. För deltagande i klubben anordnade tävlingar fodras att alla avgifter är inbetalda till klubben.

Hedersmedlem kan person bli som gjort särskilt stora insatser för klubbens utveckling och framåtskridande. Hedersmedlem har fritt medlemskap så länge klubben exciterar.

Förslag på hedersmedlem skall inlämnas till styrelsen som handlägger förslagen och ifall av godkännande framlägger dessa på årsmötet för beslut.